ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες.
Το Ιατρείο μας συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR, ο «Κανονισμός») και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τον κώδικα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, των ηλεκτρονικών επικοι-νωνιών κλπ. και δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των Δεδομένων σας:

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

• Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

• Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

• Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορι-σμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με κάθε σχετική νομική απαίτηση καθώς και την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

• Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβά-νουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδο-μένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα .

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Ιατρός Ευγενία Καρδάρα, Χειρουργός – Οφθαλμίατρος, η οποία λειτουργεί νόμιμα Ιατρείο σύμφωνα με την αριθ. 17384  Άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στα Βριλήσσια, επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 49, ΤΚ 15235, Αθήνα, Ελλάδα.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώ-πων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας (Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα).

Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυ-τοματοποιημένων μέσων σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργά-νωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψή σας, πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για την αποστολή ενημερώσεων. Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται είναι τα εξής: oνοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο.
Επιπλέον, στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies, τα οποία συλλέγουν τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης σας, όταν αυτή απαιτείται, και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, που είναι επίσης δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας. Για να μάθετε περισσότερα ως προς τη χρήση cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από επισκέπτες/χρήστες κάτω των 16 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η του προσώ-που που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του). Εάν πιστεύετε ότι έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ιατρείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eugeniakardara@yahoo.com

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:
α) μας τα παρέχετε εσείς όταν η Ιατρός παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς ή σε άτομο που συνοδεύετε, όταν απευθύνεστε σε εμάς προκειμένου να λάβετε εσείς ή κάποιος τρίτος ιατρικές υπηρεσίες, όταν αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα.
β) μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης αφού έχετε δώσει τη συναίνεσή σας (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία).

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ι-στοσελίδας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: eugeniakardara@yahoo.com
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την επι-κοινωνία μας μαζί σας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων;

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία τους.
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας που παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια. Ειδικότερα, ως προς τη φόρμα επικοινωνίας η συγκατάθεσή σας παρέχεται με τη συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του περιεχόμενού της. Ως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση eugeniakardara@yahoo.com, η συγκατάθεσή σας παρέχεται με την αποστολή του μηνύματός σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ιατρείου μας και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι μόνο η εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting.

Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα α-παιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινο-ποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας.
Ειδικότερα, ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: eugeniakardara@yahoo.com

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έχουμε λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από το ιατρείο μας σχετικά με τα στοιχεία της υπεύθυνου επεξεργασίας αλλά και του τυχόν εκτελούντος την επεξεργασία στον οποίον έχουν διαβιβαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια δια-τήρησης των δεδομένων σας αλλά και τα απορρέοντα εκ του Κανονισμού δι-καιώματά σας.
β) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση από το ιατρείο μας για το κατά πόσον ή όχι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα αυτά.
γ) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το ιατρείο μας τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών Προ-σωπικών σας Δεδομένων.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από το ιατρείο μας τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
ε) Δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, στην επεξεργασία Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν αντιληφθείτε ότι η επεξεργασία στερείται νομικής βάσης ή αναμένετε να διαπιστώσετε, αν πράγματι υφίστανται υπέρτερα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας που να δικαιολογούν τη διατήρησή τους, όταν τα Δεδομένα σας που τέθηκαν υπό επεξεργασία είναι ανακριβή ή απλώς κρίνετε ότι ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκαν εκπληρώθηκε και η διατήρησή τους πλέον είναι από περιττή έως καταχρηστική. Έχετε επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.
στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ζ) Δικαίωμα άρνησης λήψης αποφάσεων με βάση αυτοματοποιημένη επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετενα μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο υπεύ-θυνο επεξεργασίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 49, Βριλήσσια, 15235, Αθήνα, Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: eugeniakardara@yahoo.com
Τηλέφωνο: +30 (210) 6095333

Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαντάει πάντα στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει με-γάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρεια-στεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απα-ντήσει.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («www.dpa.gr»).

Η Ιατρός ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα επικαιροποιεί την ημερομηνία που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας και θα σας ειδοποιεί σχετικά και μέσω σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της.

Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 02/11/2020.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.